Proteinuria

Proteinuria in Cynomolgus macaques (Macaca fascicularis) with Spontaneously Developed Metabolic Disorder and Diabetes: Transcriptome Analysis of Biopsy Kidney

February 03, 2015

Proteinuria in Cynomolgus macaques (Macaca fascicularis) with Spontaneously Developed Metabolic Disorder and Diabetes: Transcriptome Analysis of Biopsy Kidney ,  Journal of Diabetes and Metabolism. Sheng Guo1, Wubin Qian1, Fenglai Du1, Bingdi Wang1, Xiaoli Wang1, Yupeng Fang1, Xuan Chen1, Michael Benzinou1, Francine M. Gregoire2, Michael, Staup2, Keefe Chng2, Yaxiong Chen1, Yong-Fu Xiao1, Yi-Xin (Jim) Wang1,2* 1Cardiovascular and Metabolic […]